NOVO Szkoła (pakiet)

(22) 266 03 90

APLIKACJE NOVO SZKOŁA

NOVO Szkoła to pakiet aplikacji wspierających zarządzanie placówką oświatową, które łączy jedna, wspólna baza danych, z pełnym dostępem przez standardową przeglądarkę internetową. Oprogramowanie NOVO Szkoła umożliwia szybkie zinformatyzowanie procesów zarządzania placówką oświatową. Otwiera szkołę na nowoczesne technologie informatyczne i zmienia podejście do prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dzięki aplikacjom pakietu NOVO Szkoła, placówka oświatowa staje się nowoczesną przestrzenią wymiany danych i dostępu do informacji. NOVO Szkoła to narzędzie, które usprawnia obieg informacji w szkole, ułatwiając przeprowadzenie bieżącego nadzoru pedagogicznego, ułatwiając zakończenie semestru oraz roku szkolnego, przygotowując i drukując najbardziej oczekiwany dokument przez każdego ucznia – świadectwo oraz arkusz ocen.

Uprawnieni użytkownicy NOVO Szkoła mogą korzystać z poszczególnych modułów pakietu aplikacji NOVO Szkoła lub całego pakietu, na który składają się:

Jedna wspólna baza danych dla całego pakietu aplikacji NOVO Szkoła eliminuje błędy związane z migracją i ręcznym wprowadzaniem danych do pojedynczych modułów. Zastosowana w NOVO Szkoła technologia całkowicie eliminuje konieczność eksportu lub importu danych pomiędzy poszczególnymi modułami. Aplikacje pakietu NOVO Szkoła są także bardzo ergonomicznie zaprojektowane – użytkownik standardowo korzysta z jednego okna aplikacji, nie istnieje konieczność pracy na wielu otwartych oknach, uzyskujemy dzięki temu dużą przejrzystość informacji i danych. Wszystkie aplikacje pakietu NOVO Szkoła są zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi przepisami oświatowymi np. Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Bezpieczeństwo danych w NOVO Szkoła

Aplikacje pakietu NOVO Szkoła spełniają wymagania zabezpieczeń danych określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). NOVO Technologies S.A stosuje podwyższony poziom zabezpieczeń danych we wszystkich produktach oferowanych Klientom. Zabezpieczenia systemowe z poziomu samych aplikacji obejmują m.in. unikalne rozwiązanie NOVO Technologies S.A. polegające na weryfikacji użytkownika aplikacji bezpośrednio z poziomu bazy danych, a nie samego interfejsu aplikacji, jak w wielu innych systemach na rynku. Takie rozwiązanie znacząco podnosi poziom zabezpieczenia danych w aplikacji tak wrażliwej jak dziennik elektroniczny. Aplikacja automatycznie dokonuje rejestracji każdego logowania do bazy danych oraz zapisuje szczegółowe informacje dotyczące danego logowania. Warunki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych, powierzonych NOVO Technologies S.A., realizowane są w jednym z najlepszych centrów danych w Polsce, posiadającym obiekty w kilku miejscach w naszym kraju.

Zabezpieczenie infrastruktury serwerowej NOVO Technologies S.A. obejmuje:

  • dwa oddalone od siebie centra danych, z możliwością odtworzenia danych i uruchomienia platformy technicznej w drugim centrum w razie całkowitego zniszczenia pierwszego centrum danych,
  • pełna ochrona zgodnie z ogólnie rozpoznawanymi standardami ochrony fizycznej tego typu obiektów,
  • redundantny system gwarantowanego zasilania centrów danych (2 niezależne źródła zasilania, niezależny generator prądotwórczy),
  • pełna klimatyzacja pomieszczeń, z zabezpieczeniem w przypadku awarii,
  • wydzielona sieć bezpiecznego przekazywania danych VPN,
  • łącze do internetu o gwarantowanej przepustowości (min. 2 niezależnych dostawców),
  • pełna ochrona sieciowa poprzez platformę sprzętowo-programową,
  • regularny, automatyczny back-up danych,
  • certyfikacja bezpieczeństwa.