NOVO Dziennik

(22) 266 03 90

NOVO Dziennik

Dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem związanym z realizacją przez szkołę zadań związanych z kształceniem, opieką i wychowywaniem uczniów. Najważniejszym celem edukacji jest wszechstronny rozwój ucznia. W tym zakresie nauczyciele aktywnie wspierają rodziców. Powinni dążyć do ciągłego kontaktu i efektywnej współpracy zarówno z samym uczniem, jak i jego opiekunem. Stały kontakt na linii nauczyciel-uczęń-rodzic pozwala na naukę szacunku dla dobra wspólnego, kształtuje postawy życia społecznego i uczy rozpoznawania wartości moralnych. Moduł NOVO Dziennik, pozwala na codzienny kontakt między nauczycielem, rodzicem i uczniem. Wspomaga realizację programu profilaktyczno-wychowawczego w szkole. Umożliwia bieżące monitorowanie postępów w nauce uczniów, frekwencji oraz pozwala utrzymywać stały kontakt ze wszystkimi użytkownikami. Dziennik elektroniczny wprowadza spójny system przekazywania informacji w szkole, monitorowania zachowań i wdrażania procedur zapobiegających powstawaniu negatywnych zjawisk. Dzięki np. wiadomościom wysyłanym za pomocą modułu NOVO Dziennik można szybko poinformować rodziców zarówno o odnoszonych przez ucznia sukcesach, jak również przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom, bądź zapobiec ich nasileniu. A np. codzienna informacja o ocenach ułatwia monitorowanie postępów ucznia w nauce, wzmacnia jego systematyczność, a w konsekwencji podnosi wyniki nauczania. Dostęp do modułu NOVO Dziennik pozwala rodzicom także na ścisłe monitorowanie frekwencji ucznia np. poprzez analizę zestawionych godzin nieobecnych. Rodzic ma także możliwość bardzo szybko usprawiedliwiać godziny nieobecne poprzez zaznaczenie wskazanych godzin i przesłanie prośby o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy. Duża automatyzacja procesów, jaka cechuje aplikacje NOVO Szkoła ułatwia również pracę wychowawcy. Nauczyciel akceptując wysłaną prośbę, jednym kliknięciem usprawiedliwia wskazane godziny. Po akceptacji, proces usprawiedliwiania zostaje zakończony. NOVO Dziennik wyróżnia się łatwością i intuicyjnością obsługi, przejrzystością ekranu użytkownika, łatwym dostępem do wszystkich funkcji. Przykładowo, po zalogowaniu do aplikacji, użytkownik w pierwszym oknie ma już dostępne wszystkie niezbędne narzędzia, których potrzebuje do codziennej, efektywnej pracy. Ekran, z niewielką, ale całkowicie wystarczająca ilością przycisków akcji, doskonale się sprawdza w typowej pracy nauczyciela. To bardzo efektywne i korzystne rozwiązanie dla każdej szkoły.

Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Dziennik:
 • możliwość umieszczenia logo szkoły
 • dane osobowe ucznia
 • kontakty z rodzicami
 • tygodniowy plan zajęć
 • wprowadzanie informacji:
  • o klasie
  • obserwacji lekcji
  • wycieczek
  • notatek
  • wydarzeń z życia klasy
  • uwag
  • wypadków
  • praktyk itp.
 • monitorowanie realizacji programu nauczania, wykaz tematów lekcji, wskazane braki
 • obecność uczniów na lekcji
 • zestawienie frekwencji
 • oceny z zachowania
 • kontakt z użytkownikami zarówno w formie wiadomości systemowej jak również e-mailowej
 • definiowanie zdarzeń na najbliższe 7 dni
 • ocena opisowa wraz ze schematem na każdy rok nauki. Możliwość modyfikowania i dodawania własnych ocen.
 • definiowanie grup ocen
 • ocena cząstkowa
 • ocena punktowa
 • ocena ważona
 • informacje o uczniach obecnych i nieobecnych w bieżącym tygodniu
 • analiza nieobecności uczniów na poszczególnych przedmiotach
 • statystyki:
  • liczba ocen cząstkowych
  • liczba ocen cząstkowych wg kategorii
  • uczniowie z określoną frekwencji
  • uczniowie z określoną średnią
  • tygodniowe pracy nauczycieli
  • tygodniowe nieobecności uczniów
  • godzin nauczycielskich
  • zajęć świetlicowych
  • zajęć w bibliotece, pedagoga
  • sesji wg okresu nauki
  • sesji użytkowników
  • wprowadzonych zmian i modyfikacji
 • wydruki:
  • karty ocen na zebrania z rodzicami z wyszczególnieniem za co została wystawiona ocena
  • karty ocen semestralnych
  • wykaz ocen końcowych
  • wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów
  • wykaz średnich ocen ze wszystkich przedmiotów
  • wykaz frekwencji
  • sprawozdanie na rade semestralną
 • szybkie i intuicyjne wprowadzanie zastępstw
 • importowanie rozkładów materiału
 • integracja z e-podręcznikiem