NOVO Plany Lekcji

(22) 266 03 90

NOVO Plany Lekcji

NOVO Plany Lekcji to całkowicie internetowa aplikacja z unikatowym algorytmem do generowania planu lekcji. Aplikacja posiada predefiniowane parametry zgodnie z zaleceniami przepisów oświatowych i wytycznymi Sanepidu. Czas, jaki upływa od wprowadzenia do aplikacji danych wejściowych ewentualnie zaimportowania ich z arkusza organizacyjnego do wygenerowania przez moduł NOVO Plany Lekcji gotowego planu lekcji jest bardzo krótki, cały proces trwa do kilkunastu minut, także w przypadku skomplikowanych planów lekcji. Pełna internetowość modułu NOVO Plany Lekcji znakomicie zwiększa efektywność i elastyczność pracy osób odpowiedzialnych za tworzenie rozkładu zajęć - po wprowadzeniu niezbędnych parametrów, koniecznych do rozpoczęcia generowania planów, użytkownik może wylogować się modułu i zająć się czymś innym. Aplikacja sama, po zakończeniu generowania planu lekcji, powiadomi użytkownika o zakończeniu generowania planu lekcji, wysyłając email na wcześniej zdefiniowany adres emailowy użytkownika. A ułożony plan lekcji użytkownik za pomocą kilku kliknięć może od razu opublikować w module NOVO Dziennik. Moduł NOVO Plan generuje plan lekcji, starając się spełnić wszystkie zakładane przez użytkownika warunki, odpowiednio optymalizując rozkład zajęć.

Wybrane, podstawowe funkcjonalności modułu NOVO Plany Lekcji:
 • zaczytywanie danych z arkusza organizacyjnego
 • równomierne obciążanie zajęciami
 • różnicowanie zajęć w każdym dniu
 • nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć tego samego przedmiotu
 • uwzględnianie przerw między lekcjami
 • spełnianie wymagań pedagogiczno-higienicznych
 • uwzględnianie ilości godzin lekcyjnych dla klasy
 • uwzględnianie stopnia trudności poszczególnych przedmiotów
 • określanie założonej liczby „okienek” dla nauczycieli
 • możliwość wykorzystania dostępności sal lekcyjnych
 • podziały na grupy międzyoddziałowe
 • możliwość blokowania sal lekcyjnych
 • możliwość doraźnej zmiany godzin lekcyjnych
 • uwzględnianie możliwości czasowych nauczycieli
 • generowanie on - line planu lekcji z powiadamianiem na e-mail o zakończeniu procesu
 • eksport planu do pliku EXCEL, html
 • wydruki
  • dla nauczycieli
  • dla klas
  • „gazetka ścienna”
  • tworzenie planów wielotygodniowych, semestralnych
  • dla sal lekcyjnych